Werkwijze

Aanmelding

Aanmelding kan plaatsvinden via het contactformulier op de website, per mail of telefonisch. Er zal vervolgens geïnventariseerd worden wat de hulpvraag is. Op basis hiervan zal gekeken worden in hoeverre de hulpvraag passend is bij de mogelijkheden binnen deze praktijk. Wanneer dit het geval is, dan kan een intakegesprek ingepland worden. Het kan voorkomen dat er sprake is van een wachtlijst, bij aanmelding zal de actuele wachttijd besproken worden. Een indicatie van de wachttijd kunt u hier vinden. Wanneer de wachtlijst te lang is, kan door volwassen cliënten een beroep gedaan worden op zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar. Het is de plicht van elke zorgverzekeraar om dan te helpen bij het zoeken naar een hulpverlener die eerder plek heeft. Zolang de intake nog niet heeft plaatsgevonden, kunt u terecht bij uw verwijzer.

Indien de hulpvraag niet aansluit bij het behandelaanbod of wanneer de wachtlijst te lang is dan zal, in overleg, doorverwijzing naar een andere zorgverlener of terugverwijzing naar de huisarts/gemeente plaatsvinden. Dit kan het geval zijn wanneer bij volwassenen geen DSM-V classificatie, ook wel diagnose genoemd, gesteld kan worden bij uw klachten of dat de betreffende DSM-V classificatie niet in aanmerking komt voor vergoeding. Een mogelijkheid is dan een aantal gesprekken met de praktijkondersteuner bij de huisarts (POH-GGZ).

Meer informatie over de geestelijke gezondheidszorg vindt u hier. Meer informatie over behandeling bij de vrijgevestigd psychotherapeut, vindt u hier

 

Intakegesprek

Bij een eerste intakegesprek zal om de volgende zaken gevraagd worden:

  • indien van toepassing: een verwijzing van de huisarts of indicatie van gemeente
  • een geldig identificatiebewijs van de aangemelde persoon
  • verslagen van eventuele eerdere onderzoeken en/of behandelingen
  • bij kinderen onder de 16 jaar: aanwezigheid van kind en beide ouders of alle gezaghebbenden

Tijdens de intakefase, die uit één of meerdere gesprekken kan bestaan, zal de reden van aanmelding nauwkeurig in kaart gebracht worden. Hierbij wordt o.a. gekeken naar het ontstaan van de klachten, de duur en ernst van de klachten, de factoren die mogelijk van invloed zijn op de klachten en eventuele eerdere hulpverlening hiervoor. Daarnaast wordt aandacht besteed aan dingen die goed gaan en de mogelijkheden en kwaliteiten die iemand zelf of in zijn omgeving heeft. Zo kunnen deze, waar mogelijk, ingezet worden in de behandeling.   

Verder is de intake bij uitstek een moment om te bekijken of er een ‘klik’ is. Vanuit onderzoek is gebleken dat dit van groot belang is voor het slagen van de behandeling. Om die reden is er altijd ruimte om twijfels op dit gebied uit te spreken.

 

Diagnostiek

Gedurende de intakefase zal geprobeerd worden om vast te stellen wat er aan de hand is. Naast de informatie vanuit het intakegesprek, worden hiervoor andere middelen ingezet. Soms zijn dit een aantal vragenlijsten en andere keren is uitgebreider onderzoek nodig. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan intelligentieonderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, systeemonderzoek, etc. De manier van onderzoek is mede afhankelijk van de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de aangemelde persoon.

 

Advies

Op basis van de intake en diagnostiek, zal vervolgens een voorlopig behandelplan geschreven worden. Het is belangrijk dat alle partijen zich kunnen vinden in dit behandelplan, daarom zal dit besproken worden in het adviesgesprek. In dit gesprek is er ruimte om persoonlijke voorkeuren uit te spreken, zodat dit meegenomen kan worden in het definitieve behandelplan.

 

Behandeling

Wanneer er overeenstemming is over het behandelplan, kan gestart worden met de behandeling. Hoe de behandeling eruit ziet, is afhankelijk van de hulpvraag en wensen van de cliënt. Er wordt zo veel mogelijk, wanneer van toepassing, gewerkt volgens de richtlijnen die gelden binnen de GGZ. Patiëntenversies van de zorgstandaarden zijn te vinden op https://www.thuisarts.nl/. Over het algemeen vinden afspraken eens per week plaats bij aanvang van de behandeling. Voor een goede en verantwoorde behandeling binnen de praktijk, moet iemand in ieder geval in staat zijn zichzelf tussen de afspraken in zelfstandig te handhaven. In de loop van de behandeling wordt de frequentie meestal teruggebracht.

Gedurende de behandeling, zal er op verschillende momenten geëvalueerd worden. Hiervoor wordt o.a. de ROM-meting ingezet; een methode die werkt met vragenlijsten om te kijken in hoeverre de behandeling effectief is. Op deze manier kan, zo nodig, de behandeling tijdig worden bijgestuurd. De behandeling wordt in overleg afgebouwd en afgerond.