Privacybeleid, meldcode en regelgeving

Privacy

Een psychotherapeut heeft een wettelijk beroepsgeheim, wat betekent dat deze de plicht heeft te zwijgen over alle informatie die in de contacten met cliënten met hem gedeeld wordt. Deze geheimhouding kan in enkele gevallen doorbroken worden, namelijk wanneer de cliënt toestemming geeft voor het verstrekken van informatie. Tevens mag een psychotherapeut zijn geheimhoudingsplicht doorbreken wanneer de veiligheid van hemzelf, de cliënt of anderen gevaar loopt. Psychotherapeuten hebben geen toestemming nodig om overleg te plegen met collega’s met betrekking tot cliënten. Vanzelfsprekend hebben deze collega’s ook geheimhoudingsplicht. Daarnaast moet de psychotherapeut op basis van de Zorgverzekeringswet en Jeugdwet gegevens aan de zorgverzekeraar, gemeente, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en/of het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aanleveren. Bij behandeling in de GGZ is het mogelijk bezwaar aan te tekenen tegen het verstrekken van informatie aan de zorgverzekeraar en NZa, door gebruik te maken van de zgn. Privacyregeling GGZ. De privacyverklaring is hier te vinden en dient ingevuld te worden samen met de hulpverlener. 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt voor het verwerken van persoonsgegevens. Klik hier voor het privacystatement van Psychotherapiepraktijk Schrijver.

 

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG)

Het beroep psychotherapeut is een wettelijk geregeld beroep. Dat betekent dat alleen personen die voldoen aan de wettelijke opleidingseisen en ingeschreven zijn in het BIG-register, de titel psychotherapeut BIG mogen voeren. De wet BIG bevat regels voor de kwaliteit van de zorgverlening en beschermt cliënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners. Kijk hier voor meer informatie over het BIG-register.

 

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

De WGBO ligt aan de basis van alle zorgverlening. Deze wet beschrijft de relatie tussen cliënt en zorgverlener en de bijbehorende rechten en plichten van cliënten. Zo mogen zorgverleners alleen handelen wanneer zij toestemming hebben van een cliënt, waarbij de cliënt vooraf goed geïnformeerd moet zijn over hetgeen waarvoor hij toestemming geeft. Verder staan er zaken beschreven in als inzage in het dossier en vrije keuze in behandelaar. Kijk voor meer informatie over de WGBO hier

 

Dossier

De beroepscode voor psychotherapeuten, dit zijn gedragsregels die gelden voor iedere psychotherapeut, schrijft voor dat de psychotherapeut zodanige aantekeningen van zijn behandeling en verrichte onderzoeken dient bij te houden, dat hij de voortgang van de behandeling op adequate wijze kan waarborgen en dat hij, zo nodig, rekenschap over de behandeling kan afleggen. Om die reden dienen deze gegevens bewaard te worden voor tenminste 20 jaar vanaf het moment van afsluiten van de behandeling. Het dossier bevat gegevens die afkomstig kunnen zijn van de cliënt zelf, maar ook bijvoorbeeld van eventuele andere behandelaren of ouders, wanneer het kinderen of jongeren betreft.

Meer informatie met betrekking tot de beroepscode is te vinden via de site van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP): https://assets.psychotherapie.nl/p/229378//files/NVPdocs/beroepscode%202018.pdf

 

Meldplicht datalekken

Bij een datalek is sprake van onbedoelde toegang tot of vernietiging, vrijkoming of wijziging van persoonsgegevens bij een organisatie. Hoewel meldplicht hiervan al langer geldt, worden er bij het ingaan van de AVG strengere eisen gesteld aan de registratie van datalekken. Wanneer er sprake is van een ernstig datalek, dan dient er direct een melding gedaan te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In bepaalde gevallen dient het datalek tevens gemeld te worden aan de mensen waarvan de persoonsgegevens zijn gelekt. Voor meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken

 

Meldcode

In het geval van vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling zijn mensen die werken in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie vanaf 1 januari 2019 verplicht te werken met een meldcode. Meer informatie hierover is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode/

 

Jeugdwet

In de Jeugdwet staat beschreven dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het organiseren van alle vormen van jeugdhulp voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, waaronder de GGZ. Het doel hiervan is dat versnippering van de zorg tegengegaan wordt en de zorg dichterbij het gezin georganiseerd wordt. Voor verdere informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/jeugdhulp-bij-gemeenten