ROM-metingen

Om in aanmerking te komen voor contracten met zorgverzekeraars en gemeenten, dient een behandelaar effectmetingen te doen. Dit wordt Routine Outcome Monitoring genoemd, oftewel ROM. Bij een kortdurende behandeling wordt een meting gedaan bij start en afsluiting. Bij langdurende behandelingen vindt vaak nog een tussentijdse meting plaats. Dit om het verloop van de klachten en de tevredenheid gedurende de behandeling in beeld te brengen.  

Metingen worden anoniem opgeslagen middels een systeem van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (ROM-portal). Een zorgverzekeraar of gemeente kan bij het afsluiten van een contract aan een behandelaar vragen te bewijzen of er voldoende effectmetingen zijn gedaan. Zij ontvangen geen inhoudelijke gegevens, enkel òf en wanneer ROM-vragenlijsten zijn ingevuld.

Naast ondersteuning bieden in de behandeling, kunnen de ROM-data ook gebruikt worden als vorm van kwaliteitsverbetering door onderlinge vergelijking tussen zorgaanbieders. Aanlevering hiervan is wettelijk verplicht gesteld. Hiervoor dienen alle GGZ zorgaanbieders ROM-gegevens aan te leveren bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Voor de vrijgevestigden verloopt dit via de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR). Bij de verwerking van de ROM-data is het uitgangspunt dat cliëntgegevens veilig blijven; data zijn dus niet herleidbaar naar een individuele cliënt.

Het bovenstaande betekent in de praktijk dat in de intakefase en bij afsluiting van de handeling, gevraagd zal worden om een ROM-vragenlijst (digitaal) in te vullen. Hiervoor worden bij kinderen tot 12 jaar de ouders gevraagd. Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar, vullen zowel het kind als de ouders een vragenlijst in. Boven de 16 jaar, vult de cliënt de vragenlijst in.