Ouder/verzorger

 

Voor wie?

Merkt u dat uw kind niet lekker in zijn/haar vel zit, problemen heeft thuis, op school of met vrienden, te snel boos wordt of heel druk is? Dan kan het fijn zijn dat iemand anders eens met u nadenkt over wat er aan de hand kan zijn en wat er voor nodig is om hier iets in te veranderen. Veelvoorkomende problemen waarmee kinderen aangemeld worden zijn onder andere angstklachten, stemmingsklachten, aandacht- en concentratieproblemen, sociale problemen, gedragsproblemen, lichamelijke onverklaarbare klachten en traumagerelateerde klachten.

 

Aanmelding

Aanmelden kan via het contactformulier, telefonisch of per mail. Wanneer u uw kind aanmeldt, dan zal ik contact met u opnemen om te inventariseren wat de reden van aanmelding is om een inschatting te maken in hoeverre mijn behandelaanbod aansluit bij de hulpvraag of dat ik u beter kan door- of terugverwijzen. Vaak is er sprake van een wachtlijst en zullen we samen overleggen wat nodig is om de wachttijd te overbruggen.

 

Intake

Voor kinderen onder de 16 jaar zal het intakegesprek met ouders/verzorgers en het kind plaatsvinden. Alleen in overleg kan hiervan afgeweken worden. Belangrijk is dat voordat het intakegesprek plaatsvindt, alle gezaghebbenden schriftelijk toestemming hebben gegeven voor de intake. Anders kan deze niet plaatsvinden.

In het intakegesprek zal ik allerlei vragen stellen over de aanmeldklachten en hoe deze zich ontwikkeld hebben, om goed te kunnen snappen wat er aan de hand is. Daarnaast zullen we stilstaan bij het doel voor de behandeling en de ontwikkeling van uw kind. Ook zal er gevraagd worden naar eerdere hulpverlening: wat heeft hierin geholpen en wat niet? Op basis hiervan maak ik een inschatting of er uitgebreider onderzoek nodig is om de klachten beter te kunnen begrijpen en in hoeverre informatie ingewonnen moet worden bij andere informanten zoals bijvoorbeeld de leerkracht op school. Aan de hand van de informatie die verzameld is in de intake- (en onderzoeks-)fase, zal een behandelplan geschreven worden. Dit plan wordt gezamenlijk besproken en er wordt gekeken of er overeenstemming is ten aanzien van het behandelplan en voorstel voor behandeling.

Voor kinderen vanaf 16 jaar, is het wettelijk mogelijk om zich zelfstandig aan te melden en is het niet verplicht ouders/verzorgers te betrekken in de behandeling. Het heeft, zeker wanneer jongeren nog thuis wonen, wel de voorkeur om ouders/verzorgers bij de behandeling te betrekken.

 

Behandeling

Hoe de behandeling eruit ziet, is afhankelijk van de hulpvraag en de wensen van kind en ouders. Er wordt zo veel mogelijk, wanneer van toepassing, gewerkt volgens de richtlijnen die gelden binnen de GGZ. Voor een patiëntenversie van de zorgstandaarden kun je kijken op https://www.thuisarts.nl/. Meestal wordt met wekelijkse afspraken gestart. In de loop van de behandeling wordt de frequentie meestal teruggebracht. Gedurende de behandeling zal er op verschillende momenten geëvalueerd worden. Hiervoor wordt onder andere de ROM-meting ingezet; een methode die werkt met klachtenvragenlijsten om te kijken in hoeverre de behandeling effectief is. Op deze manier kan de behandeling, indien nodig, worden bijgestuurd. De behandeling wordt in overleg afgebouwd en afgerond.

Om optimale resultaten te bereiken, is het bij de behandeling van kinderen en jongeren van groot belang dat de ouders/verzorgers tevens onderdeel zijn van de behandeling. Om die reden wordt naast individuele therapie voor uw kind, altijd ouderbegeleiding ingezet. Soms kan het in een behandeling ingewikkeld zijn voor het kind, de ouders en/of de behandelaar, wanneer de individuele therapie en ouderbegeleiding door dezelfde behandelaar wordt uitgevoerd. Mocht dit het geval zijn, dan kan in overleg, een collegabehandelaar ingeschakeld worden. Daarnaast kan het soms zinvol zijn om andere gezinsleden en/of school bij de behandeling te betrekken. Dit gebeurt altijd in onderling overleg en informatie over uw kind wordt niet zonder overleg met derden gedeeld.

 

Privacy

U en uw kind hebben recht op privacy. Of uw kind nu thuis woont, bij pleegouders of in een instelling. Niemand mag informatie over u of uw kind zomaar delen of in een dossier opnemen. Wilt u weten wat wel en niet mag? Meer informatie vindt u hier